Info voortgezet onderwijs

Het is erg belangrijk dat uw kind na de Pijler op een school terechtkomt die goed bij hem of haar past.
Wij zetten ons zeer in om dat voor elkaar te krijgen.

Het traject voor het advies aan de kinderen die doorstromen naar het voorgezet onderwijs is onlangs veranderd. Voor het advies Voortgezet Onderwijs in groep 8 zijn de CITO toetsen van januari van groep 6, 7 en 8 heel belangrijk. De toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.
Deze toetsen, samen met het beeld van de leerkracht over werkhouding en inzet, bepalen het advies.

In groep 8 wordt in april de CITO eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een beeld van het kind wat betreft het niveau van rekenen, taal, begrijpend lezen en informatieverwerking. De CITO eindtoets  fungeert als 'tweede onafhankelijk gegeven' dat in sommige gevallen kan leiden tot bijstelling van het schooladvies voor het vervolgonderwijs.


Voor de bespreking van het laatste rapport in groep 7 ontvangt u een voorlopig advies met betrekking tot de verwachte vorm van Voortgezet Onderwijs. Dit is van belang voor uw oriëntatie tijdens de open dagen van het Voortgezet Onderwijs.

Aan het eind van het schooljaar organiseert de school een ouderavond voor leerlingen en ouders van groep 7 waarin u geïnformeerd wordt over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en het tijdpad van de advisering. Ook kunt u daar uw vragen stellen.

Het definitieve adviesgesprek in groep 8 met de leerkracht vindt plaats in februari, voorafgaand aan de plaatsingsperiode in het voortgezet onderwijs.


Elk jaar plaatsen wij informatie op de website over het type voorgezet onderwijs waar onze achtste groepers naar zijn verwezen. Doorverwijzing vindt altijd plaats op basis van de indruk die wij hebben gekregen van een leerling tijdens de periode dat het kind bij ons op school zat. Natuurlijk in combinatie met toetsgegevens van methodes en CITO.


Wij laten in de tabel de informatie over de afgelopen 5 jaar zien, want we menen dat dit een beter beeld geeft van de resultaten van de school. In de schooljaren 2013-2014 en 2014-2016 mochten basisscholen geen gemengde adviezen geven. Daarom zijn de kolommen VMBO/HAVO en HAVO/VWO niet ingevuld.

U kunt de tabel met de informatie over de schoolverlaters hiernaast downloaden.