Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor de school en het bestuur. Iedere school is verplicht een MR te hebben. Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR doorgenomen. Evenals de OR is de MR onmisbaar voor onze school. Standaard is de MR samengesteld uit ouders en personeelsleden, in gelijke verhouding. Voor bepaalde belangrijke beslissingen heeft de MR de bijzondere bevoegdheid van adviesrecht of instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht op informatie en kan zij eigen initiatieven voorstellen. De MR en de directie hebben minimaal een keer per maand overleg. 
Ook het bestuur van de school zal regelmatig de MR benaderen.
Voor vragen of het aanleveren van mogelijke gespreksonderwerpen kunt u mailen naar: mr@obsdepijler.nl. U bent ook van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. 
Deze zijn in principe openbaar, behalve als er over personen wordt vergaderd.


Leden

Op onze school bestaat de MR uit 10 personen; 5 ouders en 5 medewerkers van school.
Elk lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De "aftredende" leden kunnen zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.

De oudergeleding bestaat uit:
Björn Geelhoed (postmaster MR en vader van Krijn en Loek), Carlein Koppejan (moeder van Puck, Keet en Faas), Atila Çakir (vader van Algan-Baris en Damla-Neris), Nicola Unger (moeder van Ezra) en
René van Lier (voorzitter MR en vader van Zeyn en Yuno).


De personeelsgeleding bestaat uit:
Corinne Sierink (Intern begeleider groep 4-5), Anne Ross (Intern Begeleider groep 1-3 ), Jos Verouden (secretaris MR en leerkracht groep 5), Annemarie van Heeswijk (leerkracht groep 1-2), Esther van der Heijden (leerkracht groep 6).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een GMR actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan. De GMR onderhoudt nauw contact met de MR, onder andere via haar nieuwsbrief. Alle informatie over de GMR(samenstelling, vergaderingen, notulen, etc.) kunt u vinden op de website: www.boorbestuur.nl. De leden van de GMR-worden gekozen door de MR van alle bij de stichting BOOR aangesloten basisscholen.