Verlofaanvraag

In Nederland is een kind leerplichtig vanaf 5 jaar. Voor de vrijstelling van schoolbezoek moet toestemming worden gevraagd. Ongeoorloofd verzuim meldt de directie bij de leerplichtambtenaar.
Vanaf 2012 zijn door de wetgever de regels om gebruik te maken van bijzonder verlof aangescherpt. Daarnaast is toegevoegd dat de school om bewijsstukken moet vragen.
Er kan buiten de schoolvakanties alleen verlof worden verleend vanwege:

1. Specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders

Alleen als het door de aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om vakantie te nemen in één van de schoolvakanties kan door de directeur vrijstelling gegeven worden van geregeld schoolbezoek voor ten hoogste tien schooldagen.

Met specifieke aard van het beroep worden seizoensgebonden werkzaamheden bedoeld, werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waar door het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in één van de schoolvakanties vakantie op te nemen én dat het opnemen tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. In het verzoek om verlof zal op beide zaken moeten worden ingegaan en ook in de werkgeversverklaring moeten beide aspecten aan de orde komen. Feitelijk betekent dit dat er alleen bij hoge uitzondering gebruik van deze regeling gemaakt kan worden.

2. Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of de leerling, waardoor de leerling niet naar school kan.

 

In geen geval wordt er verlof verleend bij:

  • Familiebezoek in het buitenland
  • Goedkopere tickets
  • Tickets zijn al gekocht of omdat er geen tickets meer zijn of beschikbaar zijn in de vakantieperiode
  • Vanwege de vakantiespreiding
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen ( uit hetzelfde gezin) al wel vrij zijn
  • Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte
  • Vanwege het samen reizen
  • Sabbatical van één van de ouders/verzorgers
  • Wereldreis/verre reis

Gaat het om een periode langer dan 10 schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met school.

Meer informatie over leerplicht: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht