Leerlingzorg

Op de Pijler zijn drie interne begeleiders (IB-ers) verantwoordelijk voor de zorg omtrent leerlingen.
Anne Ross is de intern begeleider voor de groepen 1, 2 en 3, Corinne Sierink voor de groepen 4 en 5 en Anneke de Kruyk voor de groepen 6, 7 en 8.
De zorg die school verleent is heel breed. Zo is er zorg op sociaal emotioneel gebied, zorg omtrent gedrag en zorg op het gebied van leren. Zorg kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsaanbod.

 

De werkzaamheden van de IB-er bestaan uit het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van het onderwijs in de groep.
Tijdens de groepsbespreking (3x per jaar) bespreekt de IB-er samen met de groepsleerkracht de resultaten. Op basis hiervan worden er groepsplannen opgesteld. Indien gewenst kan de leerkracht tussentijds ook een beroep doen op de IB-er als er zorg wordt gesignaleerd.
De IB-er komt regelmatig in de groep kijken; tijdens een groepsbezoek (2x per jaar) of tijdens een observatie vanwege zorgen m.b.t. een bepaalde leerling of de groep in het algemeen.

 

Indien er behoefte is aan expertise van buitenaf, kan de school een beroep doen op externe partijen zoals school maatschappelijk werk (SMW), de schoolcontactpersoon vanuit Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO), logopedie en fysiotherapie. Dit vindt altijd plaats in samenspraak met ouders.

 

Voor ouders die graag een gesprek willen met betrekking tot de zorg voor hun kind is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Op verzoek van de leerkracht en/of ouders kan de IB-er betrokken worden.